Regulamin Obozów

Niniejszy regulamin jest również do pobrania w formacie PDF w zakładce “do pobrania” (Link)

 

Regulamin

obozu „Dwa Oblicza Sportu” w Górowie Iławeckim

 

Obóz „Dwa oblicza sportu” w Górowie Iławeckim jest placówką wypoczynku dzieci i młodzieży w myśl Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (DzU z 1996 r. Nr 67 i Nr 106).

Celem obozu jest

 • Szkolenie i doskonalenie umiejętności komputerowych i sportowych przez dzieci i młodzież.
 • Radosny, czynny wypoczynek, rekreacja

Uczestnik obozu ma prawo do:

 • Bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na obozie.
 • Pracy szkoleniowej na zajęciach programowych prowadzonych zgodnie z zasadami Metodycznymi i bezpieczeństwa oraz ramowym planem dnia.
 • Wypoczynku po zajęciach zgodnie z planem obozu oraz ramowym planem dnia.
 • Korzystania ze wszystkich form zajęć przewidzianych planem obozu.
 • Korzystania ze sprzętu sportowego i innego dostępnego w miejscu zamieszkania oraz w hali sportowej dla realizacji celów obozu.
 • Świadczeń zdrowotnych i żywienia adekwatnych do potrzeb młodego organizmu.
 • Prywatności w sprawach osobistych i możliwości spełnienia praktyk religijnych.
 • Publicznego wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zwrócenia się ze wszystkimi Problemami do opiekunów, trenerów i kierownictwa obozu.

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do:

 • Zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez kierownika obozu lub lekarza.
 • Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego uczestnictwa.
 • Dbałości o czystość i porządek oraz powierzony sprzęt i mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.
 • Stosowania się do wewnętrznych regulaminów pobytu w miejscu zamieszkania, korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
 • Okazywania szacunku kolegom, pracownikom placówki wypoczynku, opiekunom i trenerom, osobom starszym oraz samemu sobie.
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, natychmiastowego poinformowania o tym opiekunów, trenerów.
 • Stosowania się do poleceń kierownika, trenerów, opiekunów.
 • Przebywania na terenie obozu a każde oddalenie się od grupy lub poza teren obozu musi być zgłoszone i zaakceptowane przez opiekuna, trenera.
 • Przestrzegania ciszy nocnej (22.00 – 7.00).

Bezwzględnie każdego uczestnika obowiązuje zakaz picia alkoholu i napojów energetycznych, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych i zażywania narkotyków.

Odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika  obozu ponoszą prawni opiekunowie.